LIBRARY
Thư viện kiến trúc cảnh quan
[cad] tổng hợp hồ sơ quy hoạch chung và hiện trạng hà nội - PM014
4 đánh giá
18627 lượt xem
Chọn loại :
Số lượng
Xem Nhóm thư viện tương tự
Giới thiệu
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
 
Tên tài liệu Tổng hợp hồ sơ Quy hoạch chung  và hiện trạng Hà Nội
Tác giả

Đơn vị thực hiện:     

- Viện kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn

- Bộ xây dựng

- Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

Nội dung

Hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung  Hà Nội

 

TT

No.

Danh mục

List

Ký hiệu

Symbol

Số lượng

Quantity

Tỷ lệ

Rate

VIAP

1

2

3

4

5

6

1

Vị trí và mối liên hệ vùng

Position and regional relationship

QH-01

2A0

1/50.000

1/250.000

Nguyễn Thành Hưng

2

Lịch sử hình thành phát triển đô thị

Urban establishment and development history

QH-02

1A0

 

Tạ Hoàng Vân

3

Hiện trạng toàn đô  thị (1/25.000)

Existing condition of the whole city (1/25,000)

 

 

 

 

 

Hiện trạng sử dụng đất  và kiến trúc cảnh quan  Thành phố Hà Nội

Existing conditions of land use  and architecture landscape for Hanoi city

QH-03A

13A0

1/25.000

Vũ Thanh Tú

 

Hiện trạng giao thông Thành phố Hà Nội

Existing condition of transport for Hanoi city

QH-03B

13A0

1/25.000

Phạm Trung Nghị

 

Phân tích và đánh giá tiềm năng phát triển đất đai Thành phố Hà Nội

 (Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng)

Analysis and assessment on land development potential for Hanoi city (General assessment and selection of construction land)

QH-03C

13A0

1/25.000

Dương Hồng Thuý

 

Hiện trạng san nền thoát nước mưa, thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang Thành phố Hà Nội

Existing of foundation levelling, rainwater drainage, wastewater drainage, solid waste and cemeteries for Hanoi city

QH-03D

13A0

1/25.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

 

Hiện trạng cấp nước Thành phố Hà Nội

Existing condition of water supply for Hanoi city

QH-03E

13A0

1/25.000

Trương Quỳnh Phương

 

Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc Thành phố Hà Nội

Existing condition of power supply and telecommunications in Ha Noi city

QH-03G

13A0

1/25.000

Đoàn Trọng Tuấn

 

Hiện trạng môi trường chiến lược Thành phố Hà Nội

Existing condition of strategic environment for Hanoi city

QH-03H

13A0

1/25.000

Lưu Đức Cường

4

Hiện trạng khu đô thị trung tâm (1/10.000)

Existing condition of the Central Urban (1/10,000)

 

 

 

 

 

Hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan khu Đô thị trung tâm

Existing condition of land use and architecture landscape in the Central Urban

QH-04A

15A0

1/10.000

Nguyễn Song Hà

 

Hiện trạng giao thông khu Đô thị trung tâm

Existing condition of transport in the Central Urban

QH-04B

15A0

1/10.000

Đinh Quốc Thái

 

Phân tích và đánh giá tiềm năng phát triển đất đai khu đô thị trung tâm
(Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng)

Analysis and assessment on land development potential in the Central Urban

(General assessment and selection of construction land)

QH-04C

15A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

 

Hiện trạng san nền thoát nước mưa, thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang khu Đô thị trung tâm

Existing of foundation levelling, rainwater drainage, wastewater drainage, solid waste and cemeteries in the Central Urban

QH-04D

15A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

 

Hiện trạng cấp nước khu Đô thị trung tâm

Existing condition of water supply in the Central Urban

QH-04E

15A0

1/10.000

Trương Quỳnh Phương

 

Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc khu Đô thị trung tâm

Existing condition of power supply and telecommunications in the Central Urban

QH-04G

15A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

Trương Thanh Tú

 

Hiện trạng môi trường chiến lược khu Đô thị trung tâm

Existing condition of strategic environment in the Central Urban

QH-04H

15A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

5

Hiện trạng đô thị vệ tinh Hoà Lạc (1/10.000)

Existing condition of Hoa Lac Satellite Urban (1/10,000)

 

 

 

 

 

Hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và giao thông Đô thị vệ tinh Hoà lạc

Existing condition of land use , architecture landscape and transport in Hoa Lac Satellite Urban

QH-05A

6A0

1/10.000

Nguyễn Việt Tiến

 

Phân tích và đánh giá tiềm năng phát triển đất đai Đô thị vệ tinh Hoà lạc
(Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng)

Analysis and assessment on land development potential in Hoa Lac Satellite Urban

(General assessment and selection of construction land)

QH-05B

6A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

 

 

Hiện trạng san nền thoát nước mưa, cấp nước, thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang Đô thị vệ tinh Hoà lạc

Existing of foundation levelling, rainwater drainage, wastewater drainage, solid waste and cemeteries in Hoa Lac Satellite Urban

QH-05C

6A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

Trương Quỳnh Phương

 

Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc Đô thị vệ tinh Hoà lạc

Existing condition of power supply and telecommunications in Hoa Lac Satellite Urban

QH-05D

6A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

Trương Thanh Tú

 

Hiện trạng môi trường chiến lược Đô thị vệ tinh Hoà lạc

Existing condition of strategic environment in Hoa Lac Satellite Urban

QH-05H

6A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

6

Hiện trạng đô thị vệ tinh Xuân Mai (1/10.000)

Existing condition of Xuan Mai Satellite Urban (1/10,000)

 

 

 

 

 

Hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và giao thông Đô thị vệ tinh Xuân Mai

Existing condition of land use, architecture landscape and transport in Xuan Mai Satellite Urban

QH-06A

2A0

1/10.000

Nguyễn Tuấn Anh Phạm Trung Nghị

 

Phân tích và đánh giá tiềm năng phát triển đất đai Đô thị vệ tinh Xuân Mai

(Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng)

Analysis and assessment on land development potential in Xuan Mai Satellite Urban

(General assessment and selection of construction land)

QH-06B

2A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

 

Hiện trạng san nền thoát nước mưa, cấp nước, thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang Đô thị vệ tinh Xuân Mai

Existing of foundation levelling, rainwater drainage, wastewater drainage, solid waste and cemeteries in Xuan Mai Satellite Urban

QH-06C

2A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

Trương Quỳnh Phương

 

Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc Đô thị vệ tinh Xuân Mai

Existing condition of power supply and telecommunications in Xuan Mai Satellite Urban

QH-06D

2A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

Trương Thanh Tú

 

Hiện trạng môi trường chiến lược Đô thị vệ tinh Xuân Mai

Existing condition of strategic environment in Xuân Mai Satellite Urban

QH-06H

2A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

7

Hiện trạng đô thị vệ tinh Sơn Tây (1/10.000)

Existing condition of Son Tay Satellite Urban (1/10,000)

 

 

 

 

 

Hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và giao thông Đô thị vệ tinh Sơn Tây

Existing condition of land use, architecture landscape and transport in Son Tay Satellite Urban

QH-07A

2A0

1/10.000

Trần Việt Cường

Phạm Trung Nghị

 

Phân tích và đánh giá tiềm năng phát triển đất đai Đô thị vệ tinh Sơn Tây

(Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng)

Analysis and assessment on land development potential in Son Tay Satellite Urban (General assessment and selection of construction land)

QH-07B

2A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

 

 

Hiện trạng san nền thoát nước mưa, cấp nước, thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang Đô thị vệ tinh Sơn Tây

Existing of foundation levelling, rainwater drainage, wastewater drainage, solid waste and cemeteries in Son Tay Satellite Urban

QH-07C

2A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

Trương Quỳnh Phương

 

Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc khu Đô thị vệ tinh Sơn Tây

Existing condition of power supply and telecommunications in Son Tay Satellite Urban

QH-07D

2A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

Trương Thanh Tú

 

Hiện trạng môi trường chiến lược Đô thị vệ tinh Sơn Tây

Existing condition of strategic environment in  Sơn Tây Satellite Urban

QH-07H

2A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

8

Hiện trạng khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn (1/10.000)

Existing condition of Soc Son Satellite Urban (1/10,000)

 

 

 

 

 

Hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và giao thông Đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Existing condition of land use, architecture landscape and transport in Soc Son Satellite Urban

QH-08A

2A0

1/10.000

Phạm Văn Quang

 

Phân tích và đánh giá tiềm năng phát triển đất đai Đô thị vệ tinh Sóc Sơn

(Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng)

Analysis and assessment on land development potential in Soc Son Satellite Urban (General assessment and selection of construction land)

QH-08B

2A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

 

 

Hiện trạng san nền thoát nước mưa, cấp nước, thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang Đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Existing of foundation levelling, rainwater drainage, wastewater drainage, solid waste and cemeteries in Soc Son Satellite Urban

QH-08C

2A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

Trương Quỳnh Phương

 

Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc Đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Existing condition of power supply and telecommunications in Soc Son Satellite Urban

QH-08D

2A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

Trương Thanh Tú

 

Hiện trạng môi trường chiến lược Đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Existing condition of strategic environment in  Sóc Sơn Satellite Urban

QH-08H

2A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

9

Hiện trạng khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên (1/10.000)

Existing condition of Phu Xuyen Satellite Urban (1/10,000)

 

 

 

 

 

Hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và giao thông Đô thị vệ tinh Phú Xuyên

Existing condition of land use, architecture landscape and transport in Phu Xuyen Satellite Urban

QH-09A

2A0

1/10.000

Lê Kiều Thanh

 

Phân tích và đánh giá tiềm năng phát triển đất đai khu Đô thị vệ tinh Phú Xuyên (Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng)

Analysis and assessment on land development potential in Phu Xuyen Satellite Urban (General assessment and selection of construction land)

QH-09B

2A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

 

 

Hiện trạng san nền thoát nước mưa, cấp nước, thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang Đô thị vệ tinh Phú Xuyên

Existing of foundation levelling, rainwater drainage, wastewater drainage, solid waste and cemeteries in Phu Xuyen  Satellite Urban

QH-09C

2A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

Trương Quỳnh Phương

 

Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc khu Đô thị vệ tinh Phú Xuyên

Existing condition of power supply and telecommunications in Phu Xuyen  Satellite Urban

QH-09D

2A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

Trương Thanh Tú

 

Hiện trạng môi trường chiến lược Đô thị vệ tinh Phú Xuyên

Existing condition of strategic environment in  Phú Xuyên Satellite Urban

QH-09H

2A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

10

Hiện trạng thị trấn sinh thái Phúc Thọ (1/10.000)

Existing condition of Phuc Tho Eco-town (1/10,000)

 

 

 

 

 

Hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và giao thông thị trấn sinh thái Phúc Thọ

Existing condition of land use, architecture landscape and transport in Phuc Tho Eco-town

QH-10A

1A0

1/10.000

Kiều Tuấn Tú

 

Phân tích và đánh giá tiềm năng phát triển đất đai thị trấn sinh thái Phúc Thọ (Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng)

Analysis and assessment on land development potential in Phuc Tho Eco-town (General assessment and selection of construction land)

QH-10B

1A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

 

 

Hiện trạng san nền thoát nước mưa, cấp nước, thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang thị trấn sinh thái Phúc Thọ

Existing of foundation levelling, rainwater drainage, wastewater drainage, solid waste and cemeteries in Phuc Tho Eco-town

QH-10C

1A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

Trương Quỳnh Phương

 

Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc thị trấn sinh thái Phúc Thọ

Existing condition of power supply and telecommunications in Phuc Tho Eco-town

QH-10D

1A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

Trương Thanh Tú

 

Hiện trạng môi trường chiến lược thị trấn sinh thái Phúc Thọ

Existing condition of strategic environment in Phuc Tho Eco-town

QH-10H

2A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

11

Hiện trạng thị trấn sinh thái Chúc Sơn (1/10.000)

Existing condition of Chuc Son Eco-town (1/10,000)

 

 

 

 

 

Hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và giao thông thị trấn sinh thái Chúc Sơn. 

Existing condition of  land use, architecture landscape and transport in Chuc Son Eco-town

QH-11A

1A0

1/10.000

Kiều Tuấn Tú

 

Phân tích và đánh giá tiềm năng phát triển đất đai thị trấn sinh thái Chúc Sơn (Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng)

Analysis and assessment on land development potential in Chuc Son Eco-town (General assessment and selection of construction land)

QH-11B

1A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

 

 

Hiện trạng san nền thoát nước mưa, cấp nước, thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang thị trấn sinh thái Chúc Sơn

Existing of foundation levelling, rainwater drainage, wastewater drainage, solid waste and cemeteries in Chuc Son Eco-town

QH-11C

1A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

Trương Quỳnh Phương

 

Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc thị trấn sinh thái Chúc Sơn.

Existing condition of power supply and telecommunications in Chuc Son Eco-town

QH-11D

1A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

Trương Thanh Tú

 

Hiện trạng môi trường chiến lược thị trấn sinh thái Chúc Sơn

Existing condition of strategic environment in Chúc Sơn Eco-town

QH-11H

2A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

12

Hiện trạng thị trấn sinh thái Quốc Oai (1/10.000)

Existing condition of Quoc Oai Eco-town (1/10,000)

 

 

 

 

 

Hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quuan và giao thông thị trấn sinh thái Quốc Oai

Existing condition of land use, architecture landscape and transport in Quoc Oai Eco-town

QH-12A

1A0

1/10.000

Kiều Tuấn Tú

 

Phân tích và đánh giá tiềm năng phát triển đất đai thị trấn sinh thái Quốc Oai (Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng)

Analysis and assessment on land development potential in Quoc Oai Eco-town (General assessment and selection of construction land)

QH-12B

1A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

 

 

Hiện trạng san nền thoát nước mưa, cấp nước, thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang thị trấn sinh thái Quốc Oai

Existing of foundation levelling, rainwater drainage, wastewater drainage, solid waste and cemeteries in Quoc Oai Eco-town

QH-12C

1A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

Trương Quỳnh Phương

 

Hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc thị trấn sinh thái Quốc Oai

Existing condition of power supply and telecommunications in Quoc Oai Eco-town

QH-12D

1A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

Trương Thanh Tú

 

Hiện trạng môi trường chiến lược thị trấn sinh thái Quốc Oai

Existing condition of strategic environment in Quốc Oai Eco-town

QH-12H

2A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

13

Các sơ đồ cơ cấu thể hiện các kịch bản phát triển  theo tỷ lệ thu nhỏ

(Tối thiểu 2 phương án kể cả phương án chọn)

Structural diagrams representing development scenarios on miniature scale

(Minimum 2 options, including selected option)

 

 

 

 

 

Sơ đồ cơ cấu thể hiện kịch bản phát triển- Phương án 1

Structural diagrams representing development scenarios - Option 1

QH-13A

1A0

1/50.000-1/100.000

Trần Gia Lương

 

Sơ đồ cơ cấu thể hiện kịch bản phát triển- Phương án 2 (chọn)

Structural diagrams representing development scenarios - Option 2 (Selected)

QH-13B

1A0

1/50.000-1/100.000

Trần Gia Lượng

 

Định hướng phát triển không gian toàn đô thị và cho các khu vực đô thị tập trung của thành phố.

Spatial development orientation for the whole city and for City’s concentrated urban areas.

 

 

 

 

14

Định hướng phát triển không gian Thành phố Hà Nội

Spatial development orientation for Hanoi city

QH-14A

14A0

1/25.000

Vũ Hùng Việt

 

Định hướng quy hoạch giao thông Thành phố Hà Nội

Traffic planning orientation of Hanoi city

QH-14B

13A0

1/25.000

Phạm Trung Nghị

 

Định hướng quy hoạch san nền và thoát nước mưa Thành phố Hà Nội

Foundation levelling and rainwater drainage planning orientation for Hanoi city

QH-14C

13A0

1/25.000

Dương Hồng Thuý

 

Định hướng quy hoạch cấp nước Thành phố Hà Nội

Water supply planning orientation for Hanoi city

QH-14D

13A0

1/25.000

Trương Quỳnh Phương

 

Định hướng quy hoạch cấp điện và thông tin liên lạc Thành phố Hà Nội

Power supply planning orientation for Hanoi city

QH-14E

13A0

1/125.000

Đoàn Trọng Tuấn

 

Định hướng quy hoạch thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang Thành phố Hà Nội

Wastewater drainage, solid waste and cemetery planning orientation for Hanoi city

QH-14H

13A0

1/25.000

Nguyễn Đình Bách

 

Đánh giá tác động môi trường Thành phố Hà Nội

Environmental Impact Assessment for Hanoi city

QH-14K

13A0

1/25.000

Lưu Đức Cường

15

Định hướng phát triển không gian khu đô thị trung tâm

Spatial development orientation for Central Urban

QH-15B

15A0

1/10.000

Vũ Hùng Việt

 

Định hướng phát triển không gian đô thị vệ tinh Hoà Lạc

Spatial development orientation for Hoa Lac Satellite Urban

QH-15C

6A0

1/10.000

Nguyễn Việt Tiến

 

Định hướng phát triển không gian đô thị vệ tinh Xuân Mai

Spatial development orientation for Xuan Mai Satellite Urban

QH-15D

2A0

1/10.000

Nguyễn Minh Phương

 

Định hướng phát triển không gian đô thị vệ tinh Sơn Tây

Spatial development orientation for Son Tay Satellite Urban

QH-15E

2A0

1/10.000

Trần Việt Cường

 

Định hướng phát triển không gian đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Spatial development orientation for Soc Son Satellite Urban

QH-15G

2A0

1/10.000

Phạm Văn Quang

 

Định hướng phát triển không gian đô thị vệ tinh Phú Xuyên

Spatial development orientation for Phu Xuyen Satellite Urban

QH-15H

2A0

1/10.000

Lê Kiều Thanh

 

Định hướng phát triển không gian thị trấn sinh thái Phúc Thọ

Spatial development orientation for Phuc Tho Eco-town

QH-15K

1A0

1/10.000

Kiều Tuấn Tú

 

Định hướng phát triển không gian thị trấn sinh thái Chúc Sơn

Spatial development orientation for Chuc Son Eco-town

QH-15L

1A0

1/10.000

Kiều Tuấn Tú

 

Định hướng phát triển không gian thị trấn sinh thái Quốc Oai

Spatial development orientation for Quoc Oai Eco-town

QH-15M

1A0

1/10.000

Kiều Tuấn Tú

 

Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng toàn đô thị và cho các khu vực xây dựng đô thị tập trung của thành phố.

Land use plan and functional zoning for the whole city and for City’s concentrated urban areas.

 

 

 

 

 

16

Quy hoạch sử dụng đất và phân đợt đầu tư xây dựng Thành phố Hà Nội

Land use planning and construction investment phasing diagram of Hanoi city

QH-16

15A0

1/25.000

Vũ Hùng Việt

17

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn ngắn hạn và dài hạn khu đô thị trung tâm

Land use planning in short term and long term for Central Urban

QH-17A

13A0

1/10.000

Vũ Hùng Việt

 

Quy hoạch giao thông giai đoạn ngắn hạn và dài hạn khu đô thị trung tâm

Traffic planning in short term and long term for Central Urban

QH-17B

13A0

1/10.000

Định Quốc Thái

 

Quy hoạch san nền và thoát nước mưa giai đoạn ngắn hạn và dài hạn khu đô thị trung tâm

Foundation levelling and rainwater drainage planning in short term and long term for Central Urban

QH-17C

13A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

 

Quy hoạch cấp nước giai đoạn ngắn hạn và dài hạn khu đô thị trung tâm

Water supply planning in short term and long term for Central Urban

QH-17D

13A0

1/10.000

Trương Quỳnh Phương

 

Quy hoạch cấp điện giai đoạn ngắn hạn và dài hạn khu đô thị trung tâm

Power supply planning in short term and long term for Central Urban

QH-17E

13A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

 

Quy hoạch thông tin liên lạc giai đoạn ngắn hạn và dài hạn khu đô thị trung tâm

Telecommunication planning in short term and long term for Central Urban

QH-17G

13A0

1/10.000

Trương Thanh Tú

 

Quy hoạch thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang giai đoạn ngắn hạn và dài hạn khu đô thị trung tâm

Wastewater drainage, solid waste and cemetery planning in short term and long term for Central Urban

QH-17H

13A0

1/10.000

Nguyễn Đình Bách

18

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Hoà Lạc

Land use planning in short term and long term for Hoa Lac Satellite Urban

QH-18A

6A0

1/10.000

Nguyễn Việt Tiến

 

Quy hoạch giao thông giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Hoà Lạc

Traffic planning in short term and long term for Hoa Lac Satellite Urban

QH-18B

6A0

1/10.000

Phạm Trung Nghị

 

Quy hoạch san nền và thoát nước mưa giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Hoà Lạc

Foundation levelling and rainwater drainage planning in short term and long term for Hoa Lac Satellite Urban

QH-18C

6A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

 

Quy hoạch cấp nước giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Hoà Lạc

Water supply planning in short term and long term for Hoa Lac Satellite Urban

QH-18D

6A0

1/10.000

Trương Quỳnh Phương

 

Quy hoạch cấp điện giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Hoà Lạc

Power supply planning in short term and long term for Hoa Lac Satellite Urban

QH-18E

6A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

 

Quy hoạch thông tin liên lạc giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Hoà Lạc

Telecommunication planning in short term and long term for Hoa Lac Satellite Urban

QH-18G

6A0

1/10.000

Trương Thanh Tú

 

Quy hoạch thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Hoà Lạc

Wastewater drainage, solid waste and cemetery planning in short term and long term for Hoa Lac Satellite Urban

QH-18H

6A0

1/10.000

Nguyễn Đình Bách

19

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Xuân Mai

Land use planning in short term and long term for Xuan Mai Satellite Urban

QH-19A

2A0

1/10.000

Nguyễn Minh Phương

 

Quy hoạch giao thông giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Xuân Mai

Traffic planning in short term and long term for Xuan Mai Satellite Urban

QH-19B

2A0

1/10.000

Phạm Trung Nghị

 

Quy hoạch san nền và thoát nước mưa giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Xuân Mai

Foundation levelling and rainwater drainage planning in short term and long term for Xuan Mai Satellite Urban

QH-19C

2A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

 

Quy hoạch cấp nước giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Xuân Mai

Water supply planning in short term and long term for Xuan Mai Satellite Urban

QH-19D

2A0

1/10.000

Trương Quỳnh Phương

 

Quy hoạch cấp điện giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Xuân Mai

Power supply planning in short term and long term for Xuan Mai Satellite Urban

QH-19E

2A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

 

Quy hoạch thông tin liên lạc giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Xuân Mai

Telecommunication planning in short term and long term for Xuan Mai Satellite Urban

QH-19G

2A0

1/10.000

Trương Thanh Tú

 

Quy hoạch thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Xuân Mai

Wastewater drainage, solid waste and cemetery planning in short term and long term for Xuan Mai Satellite Urban

QH-19H

2A0

1/10.000

Nguyễn Đình Bách

20

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Sơn Tây

Land use planning in short term and long term for Son Tay Satellite Urban

QH-20A

2A0

1/10.000

Trần Việt Cường

 

Quy hoạch giao thông giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Sơn Tây

Traffic planning in short term and long term for Son Tay Satellite Urban

QH-20B

2A0

1/10.000

Phạm Trung Nghị

 

Quy hoạch san nền và thoát nước mưa giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Sơn Tây

Foundation levelling and rainwater drainage planning in short term and long term for Son Tay Satellite Urban

QH-20C

2A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

 

Quy hoạch cấp nước giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Sơn Tây

Water supply planning in short term and long term for Son Tay Satellite Urban

QH-20D

2A0

1/10.000

Trương Quỳnh Phương

 

Quy hoạch cấp điện giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Sơn Tây

Power supply planning in short term and long term for Son Tay Satellite Urban

QH-20E

2A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

 

Quy hoạch thông tin liên lạc giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Sơn Tây

Telecommunication planning in short term and long term for Son Tay Satellite Urban

QH-20G

2A0

1/10.000

Trương Thanh Tú

 

Quy hoạch thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Sơn Tây

Wastewater drainage, solid waste and cemetery planning in short term and long term for Son Tay Satellite Urban

QH-20H

2A0

1/10.000

Nguyễn Đình Bách

21

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Land use planning in short term and long term for Soc Son Satellite Urban

QH-21A

2A0

1/10.000

Phạm Văn Quang

 

Quy hoạch giao thông giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Traffic planning in short term and long term for Soc Son Satellite Urban

QH-21B

2A0

1/10.000

Phạm Trung Nghị

 

Quy hoạch san nền và thoát nước mưa giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Foundation levelling and rainwater drainage planning in short term and long term for Soc Son Satellite Urban

QH-21C

2A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

 

Quy hoạch cấp nước giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Water supply planning in short term and long term for Soc Son Satellite Urban

QH-21D

2A0

1/10.000

Trương Quỳnh Phương

 

Quy hoạch cấp điện giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Power supply planning in short term and long term for Soc Son Satellite Urban

QH-21E

2A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

 

Quy hoạch thông tin liên lạc giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Telecommunication planning in short term and long term for Soc Son Satellite Urban

QH-21G

2A0

1/10.000

Trương Thanh Tú

 

Quy hoạch thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Wastewater drainage, solid waste and cemetery planning in short term and long term for Soc Son Satellite Urban

QH-21H

2A0

1/10.000

Nguyễn Đình Bách

22

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Phú Xuyên

Land use planning in short term and long term for Phu Xuyen Satellite Urban

QH-22A

2A0

1/10.000

Lê Kiều Thanh

 

Quy hoạch giao thông giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Phú Xuyên

Traffic planning in short term and long term for Phu Xuyen Satellite Urban

QH-22B

2A0

1/10.000

Phạm Trung Nghị

 

Quy hoạch san nền và thoát nước mưa giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Phú Xuyên

Foundation levelling and rainwater drainage planning in short term and long term for Phu Xuyen Satellite Urban

QH-22C

2A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

 

Quy hoạch cấp nước giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Phú Xuyên

Water supply planning in short term and long term for Phu Xuyen  Satellite Urban

QH-22D

2A0

1/10.000

Trương Quỳnh Phương

 

Quy hoạch cấp điện giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Phú Xuyên

Power supply planning in short term and long term for Phu Xuyen Satellite Urban

QH-22E

2A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

 

Quy hoạch thông tin liên lạc giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Phú Xuyên

Telecommunication planning in short term and long term for Phu Xuyen Satellite Urban

QH-22G

2A0

1/10.000

Trương Thanh Tú

 

Quy hoạch thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang giai đoạn ngắn hạn và dài hạn đô thị vệ tinh Phú Xuyên

Wastewater drainage, solid waste and cemetery planning in short term and long term for Phu Xuyen Satellite Urban

QH-22H

2A0

1/10.000

Nguyễn Đình Bách

23

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Phúc Thọ

Land use planning in short term and long term for Phuc Tho Eco-Town

QH-23A

1A0

1/10.000

Kiều Tuấn Tú

 

Quy hoạch giao thông giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Phúc Thọ

Traffic planning in short term and long term for Phuc Tho Eco-Town

QH-23B

1A0

1/10.000

Phạm Trung Nghị

 

Quy hoạch san nền và thoát nước mưa giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Phúc Thọ

Foundation levelling and rainwater drainage planning in short term and long term for Phuc Tho Eco-Town

QH-23C

1A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

 

Quy hoạch cấp nước giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Phúc Thọ

Water supply planning in short term and long term for Phuc Tho Eco-Town

QH-23D

1A0

1/10.000

Trương Quỳnh Phương

 

Quy hoạch cấp điện giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Phúc Thọ

Power supply planning in short term and long term for Phuc Tho Eco-Town

QH-23E

1A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

 

Quy hoạch thông tin liên lạc giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Phúc Thọ

Telecommunication planning in short term and long term for Phuc Tho Eco-Town

QH-23G

1A0

1/10.000

Trương Thanh Tú

 

Quy hoạch thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Phúc Thọ

Wastewater drainage, solid waste and cemetery planning in short term and long term for Phuc Tho Eco-Town

QH-23H

1A0

1/10.000

Nguyễn Đình Bách

24

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Chúc Sơn

Land use planning in short term and long term for Chuc Son Eco-town

QH-24A

1A0

1/10.000

Kiều Tuấn Tú

 

Quy hoạch giao thông giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Chúc Sơn

Traffic planning in short term and long term for Chuc Son Eco-town

QH-24B

1A0

1/10.000

Phạm Trung Nghị

 

Quy hoạch san nền và thoát nước mưa giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Chúc Sơn

Foundation levelling and rainwater drainage planning in short term and long term for Chuc Son Eco-town

QH-24C

1A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

 

Quy hoạch cấp nước giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Chúc Sơn

Water supply planning in short term and long term for Chuc Son Eco-town

QH-24D

1A0

1/10.000

Trương Quỳnh Phương

 

Quy hoạch cấp điện giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Chúc Sơn

Power supply planning in short term and long term for Chuc Son Eco-town

QH-24E

1A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

 

Quy hoạch thông tin liên lạc giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Chúc Sơn

Telecommunication planning in short term and long term for Chuc Son Eco-town

QH-24G

1A0

1/10.000

Trương Thanh Tú

 

Quy hoạch thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Chúc Sơn

Wastewater drainage, solid waste and cemetery planning in short term and long term for Chuc Son Eco-town

QH-24H

1A0

1/10.000

Nguyễn Đình Bách

25

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Quốc Oai

Land use planning in short term and long term for Quoc Oai Eco-town

QH-25A

1A0

1/10.000

Kiều Tuấn Tú

 

Quy hoạch giao thông giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Quốc Oai

Traffic planning in short term and long term for Quoc Oai Eco-town

QH-25B

1A0

1/10.000

Phạm Trung Nghị

 

Quy hoạch san nền và thoát nước mưa giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Quốc Oai

Foundation levelling and rainwater drainage planning in short term and long term for Quoc Oai Eco-town

QH-25C

1A0

1/10.000

Dương Hồng Thuý

Nguyễn Đình Bách

 

Quy hoạch cấp nước giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Quốc Oai

Water supply planning in short term and long term for Quoc Oai Eco-town

QH-25D

1A0

1/10.000

Trương Quỳnh Phương

 

Quy hoạch cấp điện giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Quốc Oai

Power supply planning in short term and long term for Quoc Oai Eco-town

QH-25E

1A0

1/10.000

Đoàn Trọng Tuấn

 

Quy hoạch thông tin liên lạc giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Quốc Oai

Telecommunication planning in short term and long term for Quoc Oai Eco-town

QH-25G

1A0

1/10.000

Trương Thanh Tú

 

Quy hoạch thoát nước bẩn, chất thải rắn và nghĩa trang giai đoạn ngắn hạn và dài hạn Thị trấn sinh thái Quốc Oai

Wastewater drainage, solid waste and cemetery planning in short term and long term for Quoc Oai Eco-town

QH-25H

1A0

1/10.000

Nguyễn Đình Bách

 

Đánh giá tác động môi trường

Environmental Impact Assessment

QH-14K

13A0

1/25.000

Lưu Đức Cường

26

Đánh giá tác động môi trường khu đô thị trung tâm

Environmental Impact Assessment for Central Urban

QH-26B

15A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

 

Đánh giá tác động môi trường đô thị vệ tinh Hoà Lạc

Environmental Impact Assessment for Hoa Lac Satellite Urban

QH-26C

6A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

 

Đánh giá tác động môi trường đô thị vệ tinh Xuân Mai

Environmental Impact Assessment for Xuan Mai Satellite Urban

QH-26D

2A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

 

Đánh giá tác động môi trường đô thị vệ tinh Sơn Tây

Environmental Impact Assessment for Son Tay Satellite Urban

QH-26E

2A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

 

Đánh giá tác động môi trường đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Environmental Impact Assessment for Soc Son Satellite Urban

QH-26G

2A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

 

Đánh giá tác động môi trường đô thị vệ tinh Phú Xuyên

Environmental Impact Assessment for Phu Xuyen Satellite Urban

QH-26H

2A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

 

Đánh giá tác động môi trường thị trấn sinh thái Phúc Thọ

Environmental Impact Assessment for Phuc Tho Eco-town

QH-26K

1A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

 

Đánh giá tác động môi trường thị trấn sinh thái Chúc Sơn

Environmental Impact Assessment for Chuc Son Eco-town

QH-26L

1A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

 

Đánh giá tác động môi trường thị trấn sinh thái Quốc Oai

Environmental Impact Assessment for Quoc Oai Eco-town

QH-26M

1A0

1/10.000

Lưu Đức Cường

27

Tổng hợp đường dây đường ống Thành phố Hà Nội

Summary of lines and pipelines for Hanoi city

QH-27A

13A0

1/25.000

Phạm Trung Nghị

28

Các bản vẽ thiết kế đô thị và bản đồ hướng dẫn thiết kế đô thị

Drawings of urban design and maps of urban design guideline

 

 

 

Đỗ Kim Dung

 

Khung tổng thể thiết kế đô thị

Urban design frame

QH-28/1

2A0

 

Sầm Minh Tuấn

 

Phân khu kiểm soát phát triển toàn thành phố

Development control zoning for the whole city

QH-28/2

1A0

 

Nguyễn Trúc Anh

 

Phân vùng kiểm soát phát triển đô thị trung tâm

Development control zoning for the center urban

QH-28/3

1A0

 

Nguyễn Trúc Anh

 

8 trục tuyến chính

8 Main Axes

QH-28/4

1A0

 

 

 

Hệ thống quảng trường

Square system

QH-28/5

1A0

 

 

 

Điểm nhấn công trình cao tầng, công trình đặc sắc và tượng đài

Landmarks of hi-rise buildings, special works and monuments

QH-28/6

1A0

 

 

 

Không gian xanh

Green area

QH-28/7

1A0

 

 

 

Không gian kiến trúc cảnh quan mặt nước

Waterfront , landscape architecture space

QH-28/8

1A0

 

 

 

Làng nghề

Craft villages

QH-28/9

1A0

 

 

 

Quy hoạch phát triển nông thôn

New rural

QH-28/10

2A0

 

 

 

Phối cảnh tổng thể

Master Perspective

QH-28/11

1A0

 

 

 

Minh họa không gian kiến trúc cảnh quan Đô thị vệ tinh Hòa lạc

Hoa Lac satellite urban architecture and landscape space illustration

QH-28/12

1A0

 

 

 

Minh họa không gian kiến trúc cảnh quan Đô thị vệ tinh Sơn Tây

Son Tay satellite urban architecture and landscape space illustration

QH-28/13

1A0

 

 

 

Minh họa không gian kiến trúc cảnh quan Đô thị vệ tinh Xuân Mai

Xuan Mai satellite urban architecture and landscape space illustration

QH-28/14

1A0

 

 

 

Minh họa không gian kiến trúc cảnh quan Đô thị vệ tinh Phú Xuyên

Phu Xuyen satellite urban architecture and landscape space illustration

QH-28/15

1A0

 

 

 

Minh họa không gian kiến trúc cảnh quan Đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Soc Son satellite urban architecture and landscape space illustration

QH-28/16

1A0

 

 

 

Minh họa không gian kiến trúc cảnh quan Khu đô thị Gia Lâm – Long biên

Gia Lam – Long Bien urban architecture and landscape space illustration

QH-28/17

1A0

 

 

 

Minh họa không gian kiến trúc cảnh quan Khu đô thị Đông Anh

Dong Anh urban architecture and landscape space illustration

QH-28/18

1A0

 

 

 

Minh họa không gian kiến trúc cảnh quan Khu đô thị Mê linh

Me Linh urban architecture and landscape space illustration

QH-28/19

1A0

 

 

 

Minh họa không gian kiến trúc cảnh quan Thị trấn sinh thái Chúc Sơn

Chuc Son eco-township architecture and landscape space illustration

QH-28/20

1A0

 

 

 

Minh họa không gian kiến trúc cảnh quan Thị trấn Kim bài

Kim Bai township architecture and landscape space illustration

QH-28/21

1A0

 

 

 

Tổng cộng

Total

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh 

 

 

Dung lượng 4.26 GB (4,576,549,326 bytes)  214 file DWG
Định dạng AutoCad *dwg
Bản quyền updating
Lưu ý khác Bao gồm các bản đồ do sở quy hoạch đưa ra và các bản đồ của các đồ án sinh viên cũng như đơn vị đề xuất, vì thế có thể bản đồ sẽ không chính xác tuyệt đối và có những sai khác so với thực tế. Các bạn cần tra cứu kỹ thông tin và đối chiếu với các nguồn thông tin khác để  có những nhận diện đúng nhất.
Link dowload

 

 

 

 

Đánh giá
Đánh giá
Nội dung
Thêm hình ảnh
Upload hình ảnh
  Xem Nhóm thư viện tương tự
  Tên [cad] tổng hợp hồ sơ quy hoạch chung và hiện trạng hà nội
  Giá
  Đánh giá
  Nguồn Sưu tầm Internet
  Chất liệu
  Màu sắc
  Kích thước
  Ưu điểm
  Thư viện liên quan
  Được phát triển bởi
  CÔNG TY CỔ PHẦN KGM VIỆT NAM
  Văn phòng dự án KGM Landscape
    Officce: 284/57 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP HCM
    Reception: 70 Đường 33 Trần Não, Phường Khánh An, TP.Thủ Đức
    0969 79 76 19 -   [email protected]
  LIÊN KẾT             

   

   

   

   

   

   

  Copyright © CanhQuan.Net, a member of KGM Vietnam company.
  Hộp thư hỗ trợ